donderdag 10 juni 2021

Leer je erfgoed - nieuwe module Werken met vrijwilligers

Nieuwe module 'Werken met vrijwilligers' nu online

 

Wil jij met de vrijwilligers van jouw organisatie nóg beter samenwerken? Dan is de nieuwe module ‘Werken met vrijwilligers’ voor jou interessant. Vrijwilligers zijn onmisbaar in de erfgoedsector. Het is daarom heel belangrijk dat iedere vrijwilliger zich prettig voelt binnen de organisatie en is toegerust met de juiste kennis en kunde.

 

Voor wie is de module?

In 30 minuten leer je wat er zoal komt kijken bij het coördineren van vrijwilligers. De online module ‘Werken met vrijwilligers’ is voor alle (aanstaande) vrijwilligerscoördinatoren, of zij nu vrijwilliger zijn of in dienst zijn van een organisatie. Na het afronden van de module ben je je ervan bewust hoe je met een groep vrijwilligers goed, veilig en zinvol kunt samenwerken.

 

Meld je aan

Leer je Erfgoed is een e-learning platform voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behouden en toegankelijk maken van ons erfgoed. Het biedt een leuke en makkelijke manier om je (praktische) kennis over (de omgang met) erfgoed uit te breiden.  

Via het platform kun je diverse modules volgen, die een scala aan onderwerpen behandelen. Iedere cursus is gemaakt door een ontwikkelteam van deskundigen uit het veld met expertise over het betreffende onderwerp.  

Wil je deze of toekomstige modules volgen? Meld je dan zo snel mogelijk aan door een email te sturen naar via leerjeerfgoed@erfgoedacademie.nl.

donderdag 3 juni 2021

Platform Mobiel Erfgoed - Mobiel erfgoed onder dak

 Platform Mobiel Erfgoed 30 september 2021

Thema: Logies zonder ontbijt – Mobiel erfgoed onder dak.

Mobiel erfgoed heeft een flinke en bijzondere huisvestingsbehoefte: van treinen en bussen tot vliegtuigen en schepen. De objecten zijn vaak groot en het vinden van geschikte plekken om deze onder dak te brengen valt lang niet altijd mee. Bovendien zijn de beschikbare budgetten vaak beperkt.

Maar er zijn zeker ook kansen. Mobiel erfgoed kan rekenen op veel sympathie en kan een meerwaarde hebben bij gebiedsontwikkeling. Het is aantrekkelijk als onderdeel van een stedelijke of regionale mix. Het voegt zelfs waarde toe aan het onroerend goed in de omgeving.

De uitdaging die dat oplevert staat centraal op deze bijeenkomst.

Tijdens het eerste deel van het platform komt de praktijk aan bod: voorbeelden van geslaagde projecten op dit gebied en aandacht voor initiatieven die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden. In het tweede deel komen onder andere mensen uit de vastgoedwereld aan het woord: welke kansen en mogelijkheden zien zij voor het onderdak brengen van mobiel erfgoed? 

Deze Platformbijeenkomst is bedoeld om kennis te verzamelen en uit te wisselen, maar ook om inspiratie op te doen, om mogelijkheden te onderzoeken en verder te brengen en om contacten te leggen voor effectieve lobby’s. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

De bijeenkomst zal als gevolg van de coronaproblematiek niet plaatsvinden op het vertrouwde adres van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, maar zal geheel online plaatsvinden.

 

De platformbijeenkomsten Mobiel Erfgoed zijn een initiatief van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tweemaal per jaar worden actuele thema’s geagendeerd en besproken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden citymarketing, historische infrastructuur, brandstoffen, fondsen en filantropen en internationalisering centraal.

Wat: Platform Mobiel Erfgoed over huisvesting voor mobiel erfgoed.
Waar: online. Informatie over aanmelden volgt.
Wanneer: donderdag 30 september 2021, aanvang 15.00 uur

woensdag 17 maart 2021

Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Van 1 maart t/m 30 april kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

Tienduizenden mensen zetten zich met hart en ziel in om ons cultureel erfgoed te behouden. Ze zijn essentieel om de talloze monumenten en musea te kunnen openstellen en hun verhalen levend te houden. Het Cultuurfonds steunt vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers erfgoedorganisaties via speciale regelingen.

 

Welke aanvragen worden ondersteund?

Erfgoedorganisaties kunnen tot en met 30 april een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Projecten met een educatieve en digitale insteek hebben hierbij de voorkeur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de uitbreiding/aanpassing van de website of de database (webshop, ticketingsysteem, digitalisering collectie);
  • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen;
  • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling: zo is deze bestemd voor kleinere erfgoedorganisaties tot 3 fte, en mag er een bedrag tussen de €1000,- en €5000,- worden aangevraagd.

Lees alle voorwaarden en details, ook van de aanvraagprocedure, op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

dinsdag 9 maart 2021

Donderdag 11 maart 2021 - Kennissessie over Chroom-VI

Aankomende donderdag start HRN met kennissessies. Kennissessies zijn gratis en vrijblijvende bijeenkomsten voor alle medewerkers van de bij HRN aangesloten railmusea die interesse, vragen en/of ervaring in het thema van de sessie hebben. In de eerste kennissessie gaan we het hebben over Chroom-VI

 

Donderdag 11 maart 2021, aanvang: 19:30 – 21:00, online – Thema: ChroomVI
Al enkele jaren zijn giftige stoffen in, op en rond historisch spoorwegmaterieel een grote uitdaging voor het onderhoud, restauratie en beheer ervan. In deze kennissessie willen we samen met ervaringsdeskundigen van de railmusea maar ook een extern expert in gaan op de ChroomVI-problematiek en de vragen die leven bespreken en hopelijk beantwoorden. Ook andere gif- en schadelijke stoffen (asbest, roundup enz.) kunnen ter sprake komen. Als expert op het gebied van Chroom-VI hebben we Jan-Willem Pieters van RPS bereid gevonden een presentatie te geven over hoe om te gaan met Chroom-VI en vragen te beantwoorden. RPS heeft recent NS geadviseerd rond het Chroom-VI-vraagstuk wat daar speelt.

 

Medewerkers van railmusea worden via de besturen van hun organisaties geïnformeerd over de manier waarop ze kunnen deelnemen aan de kennissessie.

donderdag 4 maart 2021

Nieuwe regels voor het deelnemen aan het bestuur van een vereniging of stichting

Nieuwe regels voor het deelnemen aan het bestuur van een vereniging of stichting.

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en verenigingen (WBTR) in werking.

De WBTR is het antwoord van de wetgever op de vraag naar maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen in de semipublieke sector. 
Met ingang van 1 juli 2021 wordt de wettelijke regeling van de stichting en vereniging aanzienlijk uitgebreid en meer in lijn gebracht met hetgeen al geldt voor de vennootschappen (nv of bv).

Wat verandert er ?

Persoonlijk belang:
Voortaan geldt ook de regel dat een bestuurder die een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of vereniging, niet mag deelnemen aan het overleg en besluitvorming in het bestuur. Is daardoor geen bestuursbesluit mogelijk, dan neemt het toezichthoudende orgaan het besluit. Is er geen toezichthoudend orgaan, dan kan het bestuur toch het besluit nemen, maar dan moet wel schriftelijk worden vastgelegd hoe met het tegenstrijdig belang is omgegaan.

Tijdelijke afwezigheid bestuurder of vacature: 
Vanaf het moment dat de WBTR in werking treedt is het voor de stichting, vereniging verplicht om in de statuten te voorzien in een regeling voor gevallen van tijdelijke afwezigheid van bestuurder(s) of bij een vacature. Dit moet meegenomen worden bij een eerstvolgende statutenwijziging.

Ontslag van een bestuurder door de rechter:
Specifiek voor de stichting bevat de WBTR een nieuwe regeling ter modernisering en verduidelijking van ontslag van bestuurders of commissarissen door de rechter. Naar huidig recht zijn de mogelijkheden voor ontslag door de rechter beperkt. De rechter krijgt op grond van de nieuwe regelgeving meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan wanneer het OM of een andere belanghebbende daarom verzoekt.

Aansprakelijkheid:
Op grond van de WBTR geldt dat bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor kennelijk onbehoorlijk bestuur (of toezicht). Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestuur niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht of wanneer de jaarrekening, voor zover verplicht, niet tijdig is gepubliceerd. Voor niet – commerciële – stichtingen en verenigingen geldt gelukkig een verlicht regiem. Anders dan bij een vennootschap zal een curator bij dit soort instellingen expliciet moeten bewijzen dat de gebrekkige administratie een van de oorzaken van het faillissement is geweest. 

Zie voor meer informatie: https://wbtr.nl

donderdag 18 februari 2021

Nieuw fonds bij Prins Bernhard Cultuur Fonds voor behoud van Techniek

Bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds zijn 23 nieuwe fondsen op naam geopend. Het Techniek in Bedrijf Fonds is zeker ook van toepassing op railerfgoed.

Het Techniek in Bedrijf Fonds is een fonds op naam dat is ingesteld door een bedrijfskundig ingenieur (66). Vanuit zijn technische en bedrijfskundige achtergrond voelt hij zich verbonden met technisch erfgoed dat in de bedrijfsoefening is gebruikt. Het kan gaan over industrieel erfgoed maar ook mobiel erfgoed zoals bedrijfsvaartuigen. Zelf heeft hij zeereizen gemaakt met de driemast topzeilschoener Oosterschelde.

Het Techniek in Bedrijf Fonds ondersteunt onder andere projecten op het gebied van verwerving van technisch erfgoed. Dit ten behoeve van het behoud ervan. Ook het conserveren van technisch erfgoed wordt ondersteund door Techniek in Bedrijf. Aanvragers die zich bezighouden met het behouden van kennis en vaardigheden in het bedienen en onderhouden van de technische middelen, kunnen ook bij dit fonds terecht. Net als projecten die technisch erfgoed toegankelijk maken voor publiek.

Kijk op www.cultuurfonds.nl voor meer informatie.


dinsdag 19 januari 2021

Op 1 februari 2021 gaat het loket van Kickstart Cultuurfonds opnieuw open.

Onder andere musea kunnen weer een aanvraag indienen bij het Kickstart Cultuurfonds om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat instellingen publiek veilig kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen corona-proof plaatsvinden.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

In 2020 heeft het Kickstart Cultuurfonds 418 maal geld toegekend aan de culturele sector. Ontvangers in de railmuseasector waren de Stoomtrein Goes-Borsele, Het Spoorwegmuseum in Utrecht en RTM Ouddorp.

 Het Spoorwegmuseum ontving een bijdrage voor het dekken van de kosten van de tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen.