woensdag 22 juli 2020

Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed

De regeling Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed van het Mondriaan Fonds is weer opengesteld voor nieuwe aanvragen. De regeling is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed, met aandacht voor de verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De bijdrage is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang.

Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten.

Meer informatie is te vinden op de website van het Mondriaan Fonds.

donderdag 2 juli 2020

Campagne: bescherm bedreigd EU-spoorwegerfgoed


De Europese Commissie heeft voorgesteld 2021 uit te roepen tot Europees Jaar van het Spoor.
Met evenementen en initiatieven wordt het spoor in 2021 aangeprezen als duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze. Daarbij zullen de voordelen voor de bevolking, de economie en het klimaat worden benadrukt, evenals de resterende uitdagingen om tot een ‘Europese spoorwegruimte zonder grenzen’ te komen. Het is dus geen campagne waarbij de geschiedenis en het erfgoed van de spoorwegen centraal staan. Maar spoor- en tramwegen (hun gebouwen, infrastructuur en rollend materieel) zijn belangrijk industrieel erfgoed.
EFAITH, de Europese Federatie van Industriële en Technische Erfgoedverenigingen*, wil daarom, met haar leden, partners en contacten, duidelijk maken wat de impact is van spoorlijnen vanaf de jaren 1840. En hoe het erfgoed daarvan ook nu nog invloed heeft op en kan bijdragen aan de identiteit van regio’s en gemeenten: www.industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail/

Campagne
Ter voorbereiding op het Europees Jaar van het Spoor heeft de E-FAITH (secretariaat in Kortrijk, België) een campagne gelanceerd om de aandacht te vestigen op bedreigd spoorwegerfgoed. Het initiatief wordt gesteund door Fedecrail, de Europese Federatie van Museum- en Toeristische Spoorwegen: www.fedecrail.org.
Doel is een overzicht te geven van bedreigd spoorwegerfgoed in de lidstaten van de Raad van Europa. Het overzicht zal vervolgens, samen met bestaande problemen, in 2021 tijdens een workshop aan Europese instellingen en nationale en regionale autoriteiten worden voorgelegd.
EFAITH roept organisaties en burgers op samen te werken aan behoud en opwaardering van dit erfgoed. ‘Om zich te engageren en om elkaar te steunen, over de grenzen heen’.

Alarmkreten
Na een eerste oproep werd de EFAITH naar eigen zeggen overspoeld met meldingen van bedreigd spoorwegerfgoed. Tot dusver bereikten haar 35 alarmkreten uit 14 landen. Het lijkt het topje van de ijsberg.
Oude spoorlijnen geraken buiten gebruik. Stations, seinhuizen en werkplaatsen ve
rvallen tot ruïnes of worden gesloopt – terwijl ze volgens EFAITH gemakkelijk herontwikkeld zouden kunnen worden en zo een vorm van duurzaamheid kunnen bieden.
Afgeschreven rollend materieel wordt onder slechte omstandigheden opgeslagen of belandt op spoorwegbegraafplaatsen. Niet meer gebruikte spoorbruggen roesten weg of worden gesloopt en verkocht voor de waarde van het schroot. Oude spoorlijnen kunnen omgevormd worden tot rustige en ecologisch verantwoorde fiets- en wandelpaden. Railmusea, vaak gerund door vrijwilligers, worden bedreigd door het verlies aan inkomsten als gevolg van het coronavirus, terwijl ze een toeristische attractie zijn in landelijke gebieden en waardevol mobiel erfgoed behouden.
Het eerste overzicht van de alarmkreten is te zien op www.industrialheritage.eu/endangered-by-country. Iedereen wordt opgeroepen om bij te dragen aan de lijst en deze aan te vullen.

*EFAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed, is het platform dat contacten en samenwerking tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk in Europa bevordert.
EFAITH is de plaats waar deze elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren en elkaars activiteiten en campagnes kunnen ondersteunen.
EFAITH promoot en stimuleert de waardevolle rol van vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen die industrieel erfgoed en collecties onderzoeken, redden, interpreteren en openstellen voor het publiek.

dinsdag 9 juni 2020

Mobiele Collectie Nederland vraagt aandacht voor gevolgen coronacrisis voor mobiel erfgoed


De stichting Mobiele Collectie Nederland heeft een brief gestuurd naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Engelshoven, om aandacht te vragen voor de precaire situatie waarin veel van het Nederlandse mobiele erfgoed verkeert als gevolg van de corona-crisis.

De Nederlandse collectie mobiel erfgoed bestaat uit vele tienduizenden objecten, variërend van fietsen en auto’s tot treinen, vliegtuigen en schepen. De musea op het gebied van mobiel erfgoed worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Musea mogen sinds kort weer hooguit mondjesmaat bezoekers toelaten en de museumspoor- en tramlijnen worstelen met de protocollen voor het toelaten van publiek tot museale collecties. In een historische tram of trein is het erg lastig om de 1,5 meterregel na te leven. Ook de chartervaart met historische schepen ligt stil en dat zal naar verwachting voorlopig niet anders worden en datzelfde geldt voor rondvluchten met historische vliegtuigen. De vele duizenden vrijwilligers die dit mobiele erfgoed restaureren, in stand houden en exploiteren zitten noodgedwongen thuis, terwijl de huidige periode van het jaar de tijd is waarin het publiek in groten getale allerlei evenementen en activiteiten bezoekt waarbij mobiel erfgoed wordt ingezet.

De stichting Mobiele Collectie Nederland verzoekt de minister onder ander andere haar invloed aan te wenden om de verschillende fondsen aan te sporen de mobiele-erfgoedsector te ondersteunen in deze moeilijke tijd en het voor particulieren aantrekkelijk te maken geld te doneren.

woensdag 1 april 2020

4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19


De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden. De Rijksoverheid wil via deze gift ondernemers ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten.


Voor wie is deze regeling?

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies.

Om aanspraak te maken op deze regeling moest je op 15 maart 2020 met een van de benoemde SBI-codes (SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling) als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister. Op RVO.nl vind je meer informatie over welke ondernemers in aanmerking komen. Onderaan die pagina staat een zoektool waarmee je kunt controleren of je hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes.

Private culturele instellingen zoals musea en evenementenlocaties en organisatoren vallen binnen de regeling.

donderdag 19 maart 2020

Fedecrail-jongerenuitwisseling en Fedecrail-conferentie uitgesteld


In verband met de corona-crisis hebben de gastheren van de FEDECRAIL Youth Exchange 2020 helaas moeten besluiten om het evenement voor dit jaar te annuleren en uit te stellen tot 2021. De jongerenuitwisseling zou oorspronkelijk in augustus in het zuidwesten van Engeland plaatsvinden.

Om dezelfde reden zijn de vergaderingen en het lezingenprogramma en het bijbehorende programma van de FEDECRAIL-conferentie 2020 in Bilbao worden uitgesteld. Het conferentieteam stelt alles in het werk om het hele programma uit te stellen naar het laatste deel van het jaar of  naar het begin van 2021, als de situatie dat toelaat.

dinsdag 3 maart 2020

Kamervragen over mobiel erfgoed

Kan het Mobiel Erfgoed in de toekomst blijven bewegen?
Op 19 februari hebben de Tweede Kamerleden Remco Dijkstra (VVD), Wytske Postma (CDA) en Chris Stoffer (SGP) schriftelijke vragen gesteld aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en Waterstaat. Alhoewel de vragen zich in eerste instantie richten op het gebruik van old-timers op de weg, zijn de vragen voor al het mobiel erfgoed van belang. Meer informatie hierover en de vragen zelf zijn op de website van de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) te vinden. Nu nog het antwoord van de ministers afwachten...

maandag 3 februari 2020

FEDECRAIL - internationale conferentie 2020 in Spanje


Elk jaar organiseert FEDECRAIL een internationale conferentie over onderwerpen die belangrijk zijn voor het erfgoed van de spoorwegen en de railmusea en om de onderlinge contacten en samenwerking tussen de leden te bevorderen. De doelgroep van deze conferenties zijn met name de mensen die een actieve rol spelen bij railmusea en andere instanties op het gebied van het spoor- en tramwegerfgoed.De conferentie in 2020 zal worden gehouden in Bilbao in de Baskische regio van Spanje.Tijdens de business sessions zijn er presentaties, zowel van collega's binnen de rail- erfgoedsector als van gasten van externe organisaties met wie Fedecrail samenwerkt. Op het programma staan onder meer break out-bijeenkomsten van de Fedecrail-werkgroepen (Milieu, Erfgoed, Trams en Jeugd) en de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zoals altijd biedt het conferentieprogramma waardevolle mogelijkheden om te netwerken en daarnaast is er een interessant excursieprogramma. De conferentie vindt plaats van 23 t/m 28 april 2020. Meer informatie is te vinden op de website van Fedecrail.