woensdag 18 november 2020

Webinar Mobiel erfgoed internationaal: samenwerken en lobbyen in Europa

Foto: Niels Kehl
Op woensdagmiddag 9 december aanstaande van 15.00 tot 17.00 uur vindt de online platformbijeenkomst Mobiel Erfgoed plaats Het thema is ‘Mobiel erfgoed internationaal: samenwerken en lobbyen in Europa’.

Het behartigen van de belangen van het mobiel erfgoed bestaat voor een groot deel uit het hebben en leggen van politieke contacten. Niet alleen in eigen land, maar ook in Europa. Veel wordt tegenwoordig besloten of voorbereid in Brussel en daarom is het belangrijk om contacten te hebben met leden van het Europees Parlement en andere Europese instanties. 

Tijdens de bijeenkomst gaan enerzijds sprekers van internationale belangenorganisaties in op wat zij bereikt hebben, op de thema’s die urgent zijn, op de doelen die deze organisaties nastreven en voor welke uitdagingen zij staan. Anderzijds wordt er ook stilgestaan bij internationale politieke contacten. Hoe krijgen en houden we het belang van het mobiele erfgoed op de politieke agenda’s in Brussel en Straatsburg? Soms doen erfgoedorganisaties dat zelf of via de landelijke koepels, maar vaak is internationale samenwerking op dat gebied veel effectiever.


We ontmoeten u graag online op 9 december!

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via de volgende link: https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/mobiel-erfgoed

Met vriendelijke groet,
Programmacommissie Platform Mobiel Erfgoed

zaterdag 7 november 2020

Vanavond de online railmusea-pubquiz

Vanavond vindt de eerste online Railmusea pubquiz plaats voor alle railmuseamedewerkers. In een livestream zullen 60 vragen over de railmusea in Nederland langskomen. Deelnemen mag alleen, maar het mag ook in teamverband (bijv. met je team in een Skype-gesprek). Deelname is gratis. Informatie over hoe je kunt deelnemen is verstuurd naar alle railmusea die zijn aangesloten bij de vereniging Historisch Railvervoer Nederland.

dinsdag 20 oktober 2020

Platform Mobiel Erfgoed op woensdagmiddag 9 december 2020

Op woensdagmiddag 9 december 2020 vindt het eerstvolgende Platform Mobiel Erfgoed plaats, deze keer online. Het thema is 'Internationalisering', maar het programma staat nog niet vast op dit moment, maar houd alvast de datum en de tijd vrij. Meer informatie volgt binnenkort op deze pagina maar ook op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

donderdag 1 oktober 2020

Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor educatieve middelen

 Van 1 t/m 30 oktober kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten, zoals audiotours. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Tienduizenden mensen zetten zich in met hart en ziel om ons cultureel erfgoed te behouden. Ze zijn essentieel om de talloze monumenten, musea, landgoederen te kunnen openstellen en de verhalen levend te houden. Met het Themafonds Erfgoedvrijwilligers steunt het Cultuurfonds erfgoedorganisaties via speciale regelingen. Na de succesvolle eerste regeling afgelopen zomer start vanuit dit themafonds een tweede ondersteunende regeling voor educatieve middelen.

Heeft jouw erfgoedorganisatie een project waarbij de educatieve middelen voor de publieksbegeleiding worden uitgebreid, aangepast of gedigitaliseerd? En heeft het als doel om het publieksbereik verder te versterken en te vergroten? Lees snel verder om te zien of het in aanmerking komt voor een bijdrage. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • de aanpassing van de website of de bijbehorende database (hardware en digitalisering).
  • de uitbreiding/ontwikkeling audiotours of routes met QR-technologie (bijv. door de buitenruimte/omgeving monument).

Erfgoedorganisaties kunnen een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers en de organisatie in hun werk ondersteunen.

Kijk bij het cultuurfonds voor meer info

donderdag 27 augustus 2020

Tweejaarlijkse FIEN Industrieel Erfgoedprijs

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN), waarbij meer dan 60 organisaties zijn aangesloten, gaat vanaf 2021 tweejaarlijks een erfgoedprijs uitreiken onder de naam FIEN Industrieel Erfgoedprijs.

De onderscheiding is een eerbetoon aan initiatieven die hebben geleid tot restauratie en herbestemming. De FIENprijs is bedoeld om particuliere activiteiten voor behoud, restauratie en herbestemming op industrieel erfgoedterrein in het zonnetje zetten en ten voorbeeld stellen voor navolging.

Al ruim 35 jaar is de initiatiefnemer, FIEN, in Nederland de verbindende, overkoepelende organisatie voor industrieel erfgoed. De bij de federatie aangesloten verenigingen en stichtingen draaien goeddeels op vrijwilligers. Ze zijn o.a. actief voor behoud en bescherming van watertorens, sluizen en gemalen, oude fabrieksgebouwen, vuurtorens, molens, bruggen, bollenschuren, fabrieksschoorstenen, boortorens, stationsgebouwen, historische kranen, muurreclames en mobiel erfgoed (als stoomtreinen, trams en smalspoor). Ook varend erfgoed behoort tot de activiteiten. 

FIEN vindt het de hoogste tijd aan deze hoopgevende ontwikkelingen meer aandacht te geven. Ze ziet de tweejaarlijkse erfgoedprijs als een beloning voor de gezamenlijke inzet en daadkracht van velen én als een aanmoediging voor de toekomst. Een Raad van Advies, jury en secretariaat staan de initiatiefnemer terzijde. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Stichting Nederland Monumentenland dragen het initiatief een warm hart toe. Bedoeling is de FIEN Industrieel Erfgoedprijs voor het eerst uit te reiken in 2021.

FIEN ziet aanmeldingen voor deze prijs graag tegemoet.

Contactpersoon is Jan Reijnen, oud-voorzitter van FIEN en adviseur. Zijn adres: Meerstraat 2, 6655 AS Puiflijk. Mail: Reijnenjh@gMail.com. Tel: 06 38 09 37 63.

De voorwaarden en het reglement zijn te vinden op: http://www.industrieel-erfgoed.nl/nieuws/fien-industrieel-erfgoed-prijs

 

woensdag 22 juli 2020

Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed

De regeling Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed van het Mondriaan Fonds is weer opengesteld voor nieuwe aanvragen. De regeling is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed, met aandacht voor de verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De bijdrage is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang.

Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten.

Meer informatie is te vinden op de website van het Mondriaan Fonds.

donderdag 2 juli 2020

Campagne: bescherm bedreigd EU-spoorwegerfgoed


De Europese Commissie heeft voorgesteld 2021 uit te roepen tot Europees Jaar van het Spoor.
Met evenementen en initiatieven wordt het spoor in 2021 aangeprezen als duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze. Daarbij zullen de voordelen voor de bevolking, de economie en het klimaat worden benadrukt, evenals de resterende uitdagingen om tot een ‘Europese spoorwegruimte zonder grenzen’ te komen. Het is dus geen campagne waarbij de geschiedenis en het erfgoed van de spoorwegen centraal staan. Maar spoor- en tramwegen (hun gebouwen, infrastructuur en rollend materieel) zijn belangrijk industrieel erfgoed.
EFAITH, de Europese Federatie van Industriële en Technische Erfgoedverenigingen*, wil daarom, met haar leden, partners en contacten, duidelijk maken wat de impact is van spoorlijnen vanaf de jaren 1840. En hoe het erfgoed daarvan ook nu nog invloed heeft op en kan bijdragen aan de identiteit van regio’s en gemeenten: www.industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail/

Campagne
Ter voorbereiding op het Europees Jaar van het Spoor heeft de E-FAITH (secretariaat in Kortrijk, België) een campagne gelanceerd om de aandacht te vestigen op bedreigd spoorwegerfgoed. Het initiatief wordt gesteund door Fedecrail, de Europese Federatie van Museum- en Toeristische Spoorwegen: www.fedecrail.org.
Doel is een overzicht te geven van bedreigd spoorwegerfgoed in de lidstaten van de Raad van Europa. Het overzicht zal vervolgens, samen met bestaande problemen, in 2021 tijdens een workshop aan Europese instellingen en nationale en regionale autoriteiten worden voorgelegd.
EFAITH roept organisaties en burgers op samen te werken aan behoud en opwaardering van dit erfgoed. ‘Om zich te engageren en om elkaar te steunen, over de grenzen heen’.

Alarmkreten
Na een eerste oproep werd de EFAITH naar eigen zeggen overspoeld met meldingen van bedreigd spoorwegerfgoed. Tot dusver bereikten haar 35 alarmkreten uit 14 landen. Het lijkt het topje van de ijsberg.
Oude spoorlijnen geraken buiten gebruik. Stations, seinhuizen en werkplaatsen ve
rvallen tot ruïnes of worden gesloopt – terwijl ze volgens EFAITH gemakkelijk herontwikkeld zouden kunnen worden en zo een vorm van duurzaamheid kunnen bieden.
Afgeschreven rollend materieel wordt onder slechte omstandigheden opgeslagen of belandt op spoorwegbegraafplaatsen. Niet meer gebruikte spoorbruggen roesten weg of worden gesloopt en verkocht voor de waarde van het schroot. Oude spoorlijnen kunnen omgevormd worden tot rustige en ecologisch verantwoorde fiets- en wandelpaden. Railmusea, vaak gerund door vrijwilligers, worden bedreigd door het verlies aan inkomsten als gevolg van het coronavirus, terwijl ze een toeristische attractie zijn in landelijke gebieden en waardevol mobiel erfgoed behouden.
Het eerste overzicht van de alarmkreten is te zien op www.industrialheritage.eu/endangered-by-country. Iedereen wordt opgeroepen om bij te dragen aan de lijst en deze aan te vullen.

*EFAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed, is het platform dat contacten en samenwerking tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk in Europa bevordert.
EFAITH is de plaats waar deze elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren en elkaars activiteiten en campagnes kunnen ondersteunen.
EFAITH promoot en stimuleert de waardevolle rol van vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen die industrieel erfgoed en collecties onderzoeken, redden, interpreteren en openstellen voor het publiek.